ทางบริษัทไม่มีนโยบายการการส่งและคืนสินค้าหรือบริการ