เงื่อนไขการใช้บริการ

สมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของ grappik-academy.com ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท วิทวี ดีไซน์ จำกัด ( ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ )  ซึ่งตั้งอยู่ที่ ___________________ ( เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์, 9:30-18:30 ) นโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการดังต่อไปนี้

1. ข้อตกลงสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิก

1.1 สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลของสมาชิกที่ถูกต้อง และจะแก้ไขข้อมูลของสมาชิกให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีอีเมล
สำหรับการรับข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการซึ่งจะแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และหากทางสมาชิกพบว่ามี
ข้อมูลไม่ถูกต้อง สมาชิกมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที

1.2  ผู้สมัครสมาชิกจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดและความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมอินเทอร์เน็ต ผู้สมัครจะไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนหรือรำคาญแก่ผู้อื่น เช่น การส่งอีเมลโฆษณาเว็บไซต์ของตนไปยังผู้ที่ไม่ได้บอกรับอีเมล หรือ ทำการโฆษณาเว็บไซต์ของตนด้วยรูปแบบที่สร้างเสียหายเดือดร้อนหรือรำคาญให้แก่ผู้อื่น

2. ความเกี่ยวข้องของสมาชิก กับ grappik-academy.com

2.1 สมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของ grappik-academy.com บริหารงาน โดย บริษัท วิทวี ดีไซน์ จำกัด ( ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ หรือ ผู้ให้บริการ )  ซึ่งตั้งอยู่ที่ _________________
 ( เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์, 9:30-18:30 )

2.2 สิ่งที่สมาชิกใช้ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริการ”

2.3 สมาชิกซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”
โดยจะแยกได้ดังนี้
        – เจ้าของสินค้าหรือผู้ที่นำสินค้ามาจัดจำหน่ายบนเว็บไซต์ผ่านบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ขาย”
        – ผู้สั่งซื้อสินค้า และ/หรือ ใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ขาย ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ซื้อ”

2.4 การติดต่อระหว่างบริษัทฯ กับสมาชิก จะใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมลเป็นหลัก โดยสมาชิกท่านใดมีปัญหาการใช้บริการ หรือ สอบถามเกี่ยวกับบริการสามารถส่ง อีเมล์ มาได้ที่
[email protected]  หรือ กรอกแบบฟอร์มติดต่อบริษัทฯ กรณีท่านสมาชิกมีความประสงค์จะติชม หรือร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการบริการ หรือเรื่องอื่นใด สามารถส่งอีเมลมาได้ที่
[email protected]

2.5 บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยบริษัทฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทาง เว็บไซต์ grappik-academy.com โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่สมาชิกหรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้

2.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพของสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทฯ

3. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

3.1 การใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน รวมถึงวิธีการและเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทได้กำหนดไว้ และจะสามารถใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า ”สมาชิก”) อย่างไรก็ตามอาจมีบางกรณีที่บริษัทไม่ยอมรับการการลงทะเบียนเป็นสมาชิก

3.2  บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในเนื้อหาบทเรียน วีดีโอการสอน ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำหรือนำไปใช้ที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

3.3 สมาชิกได้ศึกษาและเข้าใจในคุณลักษณะของสินค้าและบริการต่างๆ ที่บริษัทฯ มีให้แล้ว ดังที่แสดงในหน้าเว็บไซต์
grappik-academy.com และสมาชิกตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการด้วยคุณลักษณะที่มีอยู่นี้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีในอนาคต

3.4 สมาชิกได้ ตกลงยอมรับ เงื่อนไขการใช้บริการในเเต่ละ บทเรียน ที่ได้เลือกซื้อบริการ ซึ่งมีรายละเอียดในเเต่ละบทเรียนอย่างชัดเจน โดยเงื่อนไขในแต่ละแพ็คเกจได้ระบุขอบเขตการให้บริการ โดยที่สมาชิกได้ตกลงยอมรับก่อนทำการซื้อบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. ผลิตภัณฑ์และบริการ

4.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บประวัติการใช้งานเฉพาะส่วนของการรับส่งเป็นระยะเวลา 90 วัน ซึ่งเป็นไปตาม
พ.ร.บ. 2550 ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อสามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 90 วันนับตั้ง
แต่การบริการสิ้นสุดลง

4.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ Ban IP Address ในกรณีที่ตรวจพบว่า IP นั้นมีความเสียงที่จะโจมตีระบบของบริษัท
และ /หรือมีการพยายาม Logon ระบบผิดพลาดเกิน 10 ครั้ง ในกรณีที่สมาชิกลืม Password สามารถเเจ้งบริษัทให้
Reset Password ได้

5. ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

5.1 บทความเนื้อหา รูปภาพ และ/หรือ สินค้าในเว็บไซต์ที่ทางสมาชิกได้ลงเอาไว้ในระบบ หากเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งถ้าหากทางบริษัทได้รับเเจ้งว่า เนื้อหา หรือสินค้านั้นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ บริษัทจะปิดระบบการใช้งานของสมาชิกได้โดยมิต้องบอกกล่าว จนกว่าสมาชิกจะสามารถยืนยันและพิสูจน์ได้ว่ามิได้ละเมิดลิขสิทธิ์เเต่อย่างใด

6. ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

6.1 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

6.2 ข้อมูล ภาพประกอบ และเนื้อหาต่างๆ ที่สมาชิกนำมาลงในเว็บไซต์นั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน, การรุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับผู้อื่น

6.3 บริษัทฯ มีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ซึ่งบริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้กับ สาธารณะ ยกเว้นใช้งานเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเป็นตัวอย่างสินค้าของ บริษัท เท่านั้น

6.4 ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ
และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม
เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติการก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการเอง

7. เกี่ยวกับระบบ

7.1 บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการระบบให้มีเสถียรภาพ แต่หากมีปัญหาสุดวิสัยที่ทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถ
ออนไลน์ได้ชั่วขณะ หรือมีปัญหาอื่นใดระหว่างสมาชิกกับลูกค้าของเว็บไซต์ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่
อาจจะมีขึ้นนั้น

8. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

8.1 บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง นโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.2  ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขใหม่ต่างๆที่ทางบริษัทได้ประกาศไว้ทุกกรณี